Aktualności

PARP opublikował najnowszy „Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015”

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją PARP na temat aktywności powiązań kooperacyjnych p/t „Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015” [Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015]

W 2015 roku PARP przeprowadziła m.in. inwentaryzację klastrów w Polsce, w której udział wział także OKeZ. Badanie skoncentrowało się na ustaleniu liczebności funkcjonujących w kraju klastrów oraz ocenie specyfiki ich działalności pod kątem usług świadczonych w ramach poszczególnych branż. Główne wnioski zawarte w raporcie to, m. in.:

 Większość z istniejacych powiazań stanowią klastry młode,

 Rozkład geograficzny klastrów co do zasady odzwierciedla potencjał gospodarczy regionów,

 Rozwój klastra w oparciu o strategię wciąż nie jest standardem,

 Klastry realizują bardzo mało projektów,

 Klastry nie dysponują danymi na temat swoich członków, koordynatorzy nie zbierają danych w sposób regularny i usystematyzowany

Wyniki inwentaryzacji wymuszają korektę dotychczasowych statystyk dotyczących klastrów. Na koniec III kwartału 2015 roku na Mapie Klastrów, dostępnej na Portalu Innowacji, było zarejestrowanych 198 podmiotów. Poprzez inwentaryzację podjęto próbę ustalenia faktycznej liczebności funkcjonujących w kraju klastrów i potwierdzono aktualną liczbę 134 klastrów.

[Źródło]